Tổng hợp chấm điểm nội dung các tiêu chuẩn "Chính quyền trong sạch vững mạnh" đối với các xã thị trấn huyện Tiền Hải năm 2023 về chính quyền
Ngày 08/12/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
HUYỆN TIỀN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM NỘI DUNG CÁC TIÊU CHUẨN
"CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH" ĐỐI VỚI CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
   
(Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh)    
STT Tên xã,
 thị trấn
Tiêu chuẩn 1 (điểm tối đa 28 điểm) Tiêu chuẩn 2 (điểm tối đa 26 điểm) Tiêu chuẩn 3 (điểm tối đa 23 điểm) Tiêu chuẩn 4 (điểm tối đa 23 điểm) Tổng điểm chấm Ghi chú    
Tiêu chí 1.1 (10đ) Tiêu chí 1.2 (7đ) Tiêu chí  1.3 (6đ) Tiêu chí 1.4 (5đ) Cộng Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí  2.1      (7đ) Tiêu chí 2.2   (5đ) Tiêu chí  2.3 (5đ) Tiêu chí  2.4 (5đ) Tiêu chí 2.5 (4đ) Cộng Tiêu chuẩn 2 Tiêu chí 3.1 (7đ) Tiêu chí 3.2 (4đ) Tiêu chí 3.3 (5đ) Tiêu chí 3.4 (7đ) Cộng Tiêu chuẩn 3 Tiêu chí 4.1 (2đ) Tiêu chí 4.2 (6đ) Tiêu chí 4.3 (2đ) Tiêu chí 4.4 (2đ) Tiêu chí 4.5 (2đ) Tiêu chí 4.6 (2đ) Tiêu chí 4.7 (3đ) Tiêu chí 4.8 (4đ) Cộng Tiêu chuẩn 4    
1.1.1 (6đ) 1.1.2 (4đ) 1.2.1 (4đ) 1.2.2 (3đ) 2.2.1 (2đ) 2.2.2
(1 đ)
2.2.3 (2 đ) 2.3.1 (3đ) 2.3.2 (2đ) 2.5.1 (2đ) 2.5.2 (1đ) 2.5.3 (1đ) 4.2.1 (2đ) 4.2.2 (2đ) 4.2.3 (2đ) 4.7.1 (1đ) 4.7.2 (2đ) 4.8.1 (2đ) 4.8.2 (2đ)    
NN và PTNT Thống kê NN và PTNT (1.2.1.1) Kinh tế-HT (1.2.1.2) LĐ TBXH Tài chính- KH Kinh tế-HT VHTT LĐ TBXH Hội CTĐ Nội vụ Công an TT Y tế TT Y tế GD &ĐT TT Y tế Đài TT-TH Công an BCHQS Phòng Nội vụ  Tư pháp Nội vụ Tư pháp Nội vụ T. Tra    
1 Thị trấn 5.5 4 0.8 3.0 2.7 6 5 27.0 7 1.8 1.0 2 3.0 2.0 4.5 1.6 0.9 1.0 24.8 7.0 3.6 5.0 4.0 19.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.9 2.0 2 2 22.9 94.3 T.A, quân    
2 Tây Giang 5.8 4 0.0 3.0 2.7 6 5 26.5 7 2.0 1.0 2 2.7 1.6 4.5 2.0 0.8 1.0 24.6 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.9 2.0 2 1.8 22.7 96.8      
3 Vũ lăng 5.8 4 0.0 3.0 2.7 5.4 5 25.9 7 1.8 1.0 1.9 3.0 2.0 4.5 2.0 0.8 1.0 25.0 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 96.5      
4 Tây Ninh 5.5 4 0.5 3.0 2.7 6 5 26.7 7 1.8 1.0 2 3.0 1.6 4.5 2.0 0.8 1.0 24.7 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 97.0      
5 Tây Lương 5.5 4 0.6 3.0 2.7 5.4 5 26.2 7 1.8 1.0 1.6 3.0 1.2 4.5 2.0 0.8 1.0 23.9 7.0 4.0 5.0 6.0 22.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 94.7 quân    
6 Phương Công 6.0 4 0.5 2.5 2.7 5.4 5 26.1 7 1.8 1.0 2 3.0 2.0 4.5 1.8 0.8 1.0 24.9 7.0 3.6 5.0 7.0 22.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 96.2      
7 Vân Trường 6.0 4 0.5 3.0 2.7 5.4 5 26.6 7 1.8 0.9 2 2.7 1.6 4.5 2.0 0.8 1.0 24.3 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.6 22.4 96.3      
8 Bắc hải 6.0 4 0.0 2.5 3.0 4.8 5 25.3 7 2.0 1.0 2 3.0 1.8 4.5 1.7 0.8 1.0 24.8 7.0 3.6 5.0 4.0 19.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 92.3 quân    
9 An Ninh 5.8 4 0.0 3.0 2.7 6 5 26.5 7 1.8 1.0 2 3.0 2.0 4.5 2.0 0.9 1.0 25.2 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.9 2.0 2 1.8 22.7 97.4      
10 Tây Phong 6.0 3.6 0.0 2.5 2.7 6 5 25.8 7 1.8 1.0 2 3.0 2.0 4.5 1.8 0.9 1.0 25.0 7.0 3.6 5.0 6.0 21.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 95.0 quân    
11 Tây Tiến 6.0 3.6 0.0 2.5 2.7 4.8 5 24.6 7 1.8 1.0 2 2.7 1.8 4.5 1.6 0.8 1.0 24.2 7.0 4.0 5.0 6.0 22.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 93.4 quân    
12 Đông Cơ 5.8 4 0.0 3.0 2.7 5.4 5 25.9 7 1.8 1.0 1.8 2.7 1.2 4.5 1.8 0.8 1.0 23.6 7.0 3.6 5.0 7.0 22.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.7 2.0 2 1.6 22.3 94.4      
13 Đông Lâm 5.0 4 0.0 3.0 2.7 4.2 5 23.9 7 1.8 0.8 2 3.0 1.8 4.5 1.8 0.8 1.0 24.5 7.0 4.0 5.0 6.0 22.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.7 2.0 2 1.8 22.5 92.9 quân    
14 Đông Phong 6.0 3.6 0.5 2.5 2.7 4.8 5 25.1 7 1.8 1.0 2 3.0 1.6 4.5 1.6 0.8 1.0 24.3 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 95.0      
15 Đông Quý 6.0 3.6 0.0 2.5 2.7 4.8 5 24.6 7 1.8 1.0 2 3.0 2.0 4.5 1.6 0.8 1.0 24.7 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 2 22.8 95.1      
16 Đông Trung 5.5 3.6 0.0 2.5 2.7 4.8 5 24.1 7 1.8 0.9 2 2.7 1.6 4.5 1.7 0.8 1.0 24.0 7.0 3.6 5.0 6.0 21.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.7 2.0 2 1.6 22.3 92.0 quân    
17 Đông Trà 6.0 4 0.0 3.0 2.7 4.8 5 25.5 7 2.0 1.0 2 3.0 1.2 4.5 1.6 0.8 1.0 24.1 7.0 3.6 5.0 7.0 22.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.7 2.0 2 1.6 22.3 94.5      
18 Đông Long 6.0 4 0.0 2.0 2.7 5.4 5 25.1 7 1.8 0.8 2 3.0 1.4 4.5 1.6 0.8 1.0 23.9 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.7 2.0 2 1.8 22.5 94.5      
19 Đông Minh 5.5 4 0.0 2.5 2.7 5.4 5 25.1 7 1.8 1.0 1.7 2.7 1.8 4.5 1.7 0.9 1.0 24.1 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.6 22.4 94.6      
20 Đông Hoàng 6.0 4 0.0 3.0 2.7 4.8 5 25.5 7 1.8 0.8 2 3.0 1.4 4.5 1.8 0.9 1.0 24.2 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 95.3      
21 Đông Xuyên 6.0 3.6 0.0 2.0 2.7 6 5 25.3 7 1.8 1.0 2 3.0 1.6 4.5 1.8 0.9 1.0 24.6 7.0 4.0 5.0 6.0 22.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 94.5 quân    
22 Nam Hà 5.8 3.6 0.8 2.5 2.7 5.4 5 25.8 7 1.8 1.0 1.8 3.0 2.0 4.5 1.7 0.8 1.0 24.6 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 1.8 2 1.8 22.4 95.8      
23 Nam Hải 5.8 4 0.8 2.0 3.0 6 5 26.6 7 1.8 1.0 2 2.7 1.8 4.5 1.6 0.8 1.0 24.2 7.0 4.0 5.0 6.0 22.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 1.8 2 1.8 22.4 95.2 quân    
24 Nam Hồng 5.5 3.6 0.5 2.0 2.7 5.4 5 24.7 7 1.8 1.0 1.5 2.7 1.6 4.5 1.7 0.8 1.0 23.6 6.3 3.6 5.0 7.0 21.9 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 1.8 2 1.8 22.4 92.6 pháo    
25 Nam Trung 5.5 4 0.0 2.5 2.7 6 5 25.7 7 1.8 0.9 1.8 3.0 1.6 4.5 1.8 0.8 1.0 24.2 6.3 3.6 5.0 7.0 21.9 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.7 1.8 2 1.8 22.3 94.1 pháo, T.A    
26 Nam Chính 5.5 3.6 0.0 2.5 2.7 5.4 5 24.7 7 1.8 1.0 2 2.7 1.6 4.5 1.7 0.8 1.0 24.1 7.0 3.6 5.0 7.0 22.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 94.0      
27 Nam Thanh 5.0 4 0.0 2.5 2.7 5.4 5 24.6 7 2.0 1.0 2 2.7 1.6 4.5 1.7 0.8 1.0 24.3 6.3 3.6 5.0 7.0 21.9 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 1.8 2 1.8 22.4 93.2 pháo    
28 Nam Thắng 5.5 3.6 0.0 2.0 2.7 5.4 5 24.2 7 2.0 0.8 2 3.0 1.6 4.5 1.6 0.8 1.0 24.3 7.0 3.6 5.0 7.0 22.6 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.7 1.8 2 1.8 22.3 93.4      
29 Nam Cường 6.0 4 0.0 3.0 2.7 5.4 5 26.1 7 1.8 1.0 2 3.0 1.0 4.5 2.0 0.9 1.0 24.2 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.9 2.0 2 2 22.9 96.2      
30 Nam Thịnh 5.8 4 0.7 3.0 2.7 4.8 5 26.0 7 1.8 1.0 2 2.7 1.8 4.5 2.0 0.8 1.0 24.6 6.3 3.6 5.0 7.0 21.9 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 1.8 2 1.8 22.4 94.9 pháo    
31 Nam Hưng 6.0 3.6 0.0 3.0 2.7 6 5 26.3 7 1.8 0.9 2 3.0 1.6 4.5 1.6 0.8 1.0 24.2 7.0 4.0 5.0 7.0 23.0 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.8 2.0 2 1.8 22.6 96.1      
32 Nam Phú 6.0 4 0.0 2.0 2.7 4.2 5 23.9 7 1.8 0.8 2 3.0 2.0 4.5 1.8 0.8 1.0 24.7 6.3 4.0 5.0 7.0 22.3 2 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 0.7 2.0 2 1.8 22.5 93.4 pháp    
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

Tổng lượt xem bài viết là: 114
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác