Tượng đài anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng
Ngày 31/08/2020

Nông trường cói thanh niên Thái Bình, xã Nam Hưng

Tượng đài được xây dựng năm 1972 

Tin liên quan