25/08/2020
Lĩnh vực: xây dựng, cầu, đường.
25/08/2020
Lĩnh vực: May mặc
11/08/2020
Nuôi lợn xuất khẩu
24/04/2020
- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý đột xuất cấp bách kè Hà My đoạn từ từ K2+000 đến K2+850 đê cửa Hữu sông Diêm Hộ; nắn tuyến đê bảo vệ khu dân cư thuộc thị trấn Diêm Điền từ cống Ngoại Trình II KI 2+870 đến cổng Diêm Điền KI 3 Pam huyện Thái Thụy; trồng rùng ngập mặn đê biển số 8 huyện Thái Thụy, đê biển 5,6 huyện Tiền Hải; nâng cấp tuyến đê biển từ K42 đến K43+700 và K44+750 đến K55 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
24/04/2020
Dự án cầu Trà Giang được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định 2468/QĐ-UBND ngày 17/10/2012
24/04/2020
Dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ thuộc danh mục công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 28/3/2013.
24/04/2020
Hiện nay, Khu kinh tế Thái Bình được đẩy nhanh tiến độ xây dựng và dáng dấp của một trung tâm kinh tế lớn của tỉnh đang dần hiện hữu. Với tính chất là một trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, Khu kinh tế Thái Bình sẽ trở thành động lực, tạo bước ngoặt đưa kinh tế của tỉnh tăng tốc trong thời gian tới.
24/04/2020
Doanh nghiệp các bài báo quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018 – 2019 Doanh nghiệp các bài báo quốc tế của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018 – 2019